Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA FIKUS
KOLEJNY GEN-MORDERCA
Wiedza i Życie nr 3/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1996

Obraz histologiczny raka piersi

Zlokalizowano kolejny gen warunkujący powstawanie raka piersi. Jest nimBRCA2 (BReast CAncer - rak piersi). Wraz z genem BRCA1, odkrytym rok wcześniej,odpowiada za 10% wszystkich, wykrywanych w Stanach Zjednoczonych, przypadkówtego nowotworu.

Gen BRCA2 jest tematem publikacji, pod którą podpisało się 38 autorów zwielu instytucji, w większości jednak z brytyjskiego Institute of CancerResearch (ICR) i amerykańskiej Duke University School of Medicine. Podejrzany,od 1994 roku, gen najpierw zlokalizowano w regionie obejmującym 6 mln nukleotydówchromosomu 13. Potem obszar ten zawężono do 600 tys. cegiełek. Jeszczepóźniej autorzy zdecydowali się działać na "nosa" i ograniczyli siędo analizy tego odcinka chromosomu, w którym zauważono zmiany towarzysząceniektórym przypadkom raka trzustki.

W końcu listopada ub.r. nastąpił przełom w tych badaniach. Dwie niezależniedziałające grupy - F. Sangera z Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz z WashingtonSchool of Medicine - przekazały do banku danych wyniki oznaczeń kolejności900 tys. nukleotydów tego samego regionu chromosomu 13. Przeanalizowaniesekwencji nukleotydów u ludzi zdrowych, u ludzi zdrowych ale pochodzącychz rodzin genetycznie obciążonych rakiem sutka, wreszcie u samych chorychw tych rodzinach, a następnie porównanie tych sekwencji z danymi Sangerai innych, jednoznacznie wskazało na podejrzany gen BRCA2.

Gen ten koduje bardzo duże białko. Nie przypomina ono w niczym żadnegoz dotychczas poznanych białek, stąd też nie ma na razie żadnych pomysłów,co do jego funkcji, których naruszenie w przypadku mutacji genu powodujeraka.

O patent na gen BRCA2 wystąpiła już w Stanach Zjednoczonych firma MyriadGenetics - nawiasem mówiąc posiadająca patent na gen BRCA1. W Europie takiwniosek wpłynął od ICR. Jak na razie znajomość budowy genu, bez określeniajego funkcji, może przydać się jedynie do opracowania (i sprzedawania)testu diagnostycznego dla ludzi zagrożonych genetycznie uwarunkowanym rakiem piersi.

"Nature", 6559/1995

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
Chromosom 18 a nowotwory
BRCA1 wciąż tajemniczy