Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 3/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1996

Po dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej prezentacją zadań z mistrzostwświata w rozwiązywaniu łamigłówek, powraca do "Puzelandu" "obrazeklogiczny", bowiem ten rodzaj zadań cieszy się wśród Czytelników znacznympowodzeniem, a kilkanaście osób zainspirował nawet do opracowania programukomputerowego, ułatwiającego rozwiązywanie. Za interesujące listy dotyczącetego tematu, a także za gotowy program rozwiązujący, który otrzymałem odpana Piotra Fabiana z Gliwic - bardzo dziękuję. Chciałbym jednak nieśmiałozauważyć, że chociaż program taki jest ciekawy i pożyteczny, to przyjemnościz rozwiązywania "na piechotę" pozbawiać się chyba nie warto. Wśródosób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemypłyty kompaktowe. Rozwiązania można nadsyłać w ciągu miesiąca od ukazaniasię tego numeru pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Łowicka31, 02-502 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 3/96 oraz podaćliczbę rozwiązanych łamigłówek.


KALKULACJE Z BŁĘDAMI

Na kalkulatorze wyświetlone zostało dodawanie (rysunek). Dodawanie byłobypoprawne, gdyby kalkulator dobrze wyświetlił cyfry. Tymczasem kilka cyfrma wyświetloną dodatkową, niepotrzebną kreskę, kilka ma o jedną kreskęza mało, a inne są poprawne. Wiedząc o tym, popraw dodawanie tak, aby byłobezbłędne.KOREKTA OKULARÓW

Do każdego kółka na "złączach" okularów należy wpisać jedną z cyfrod 1 do 9 tak, aby w kółkach znalazło się wszystkie dziewięć cyfr orazkażda liczba na linii była wynikiem dodawania, odejmowania, mnożenia lubdzielenia dwu cyfr w kółkach połączonych tą linią.


C-ILOCZYN

W zapisie mnożenia na rysunku cyfry zastąpiono literami. Każdej literzeodpowiada inna cyfra (od 0 do 9). Jaką cyfrę zastępuje litera C?POCIECHY

Mam troje dzieci - dwóch bliźniaków i młodszą od nich dziewczynkę. Jeślinapisać lata moich dzieci obok siebie, zaczynając od wieku dziewczynki,to powstanie pewna liczba trzycyfrowa. Liczba ta dzieli się przez mój wiekbez reszty, a iloraz z tego dzielenia równy jest sumie lat moich dzieci.Ile mam lat, jeśli suma lat moich dzieci nie jest liczbą pierwszą?PARADA PAR

Mamy 16 par liczb - wszystkie są kombinacjami utworzonymi z cyfr 1, 2,3, 4/11, 12, 13,..., 23, 24, 31,... 43, 44/. Cztery z nich znajdują sięw diagramie. Wpisz do pustych pól dwanaście pozostałych par tak, aby wżadnym rzędzie i w żadnej kolumnie ta sama cyfra nie występowała dwukrotniena tej samej pozycji (np. w 13 i 14 jedynka występuje na tej samej pierwszejpozycji). Na dolnym rysunku znajduje się przykładowe rozwiązanie dla innychpar liczb.
OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików).Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Zaczernionepola utworzą rysunek.

Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają,ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danejgrupie. Na przykład, liczby 5, 9, 2 oznaczają trzy grupy - pierwszą, złożonąz pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnieniekilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnychpól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (białe). Zamieszczony przykład(kaczka) powinien rozwiać ewentualne niejasności. W rozwiązaniu wystarczypodać, co przedstawia rysunek.


NARADA

Pięciu kierowników spotkało się na naradzie o godzinie dziesiątej i usiadłoza okrągłym stołem. Pan Marchwicz usiadł obok Teodora. Po lewej stronieJana zajął miejsce Robert. Przewodniczący usadowił się między panem Ogórczykiem,a panem Cebulskim, zaś Zenon między Teodorem a Edwardem. Około godzinyjedenastej zarządzono przerwę, a gdy wznowiono naradę okazało się, że kierownicysiedzą inaczej niż poprzednio - żaden nie siedział obok tych samych sąsiadów,co w pierwszej części narady. Zenon znalazł się teraz koło pana Cebulskiego,zaś pan Pietruszak między panami Ogórczykiem a Sałackim. Pan Marchwiczsiedział z lewej strony pana Cebulskiego, a przewodniczący - między Teodorema Robertem. Jak brzmi imię i nazwisko każdego z kierowników? Który z nichprzewodniczył naradzie?


WARIACJA ZEGAROWA

Z tarczy zegara usunięto wszystkie oznaczenia godzin poza 3 i 12. Załóżmy,że otrzymaliśmy polecenie, aby umieścić je na tarczy z powrotem, ale każdąw niewłaściwym miejscu tak, aby: suma trzech liczb między 10 a 4 była równa13; suma trzech liczb między 9 a 5 wynosiła 18; suma trzech liczb między6 a 11 była równa 26. Spróbujmy rozmieścić cyfry na tarczy zgodnie z tymiwarunkami.