Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 4/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1996

Miłośnicy Puzelandu często nadsyłają propozycje jego uatrakcyjnienia. Najczęściejpowtarza się następująca: w każdym numerze powinna znaleźć się jedna łamigłówkaspecjalna - znacznie trudniejsza od pozostałych. Nic prostszego - poczynającod tego odcinka, w każdym Puzelandzie pojawi się jedno zadanie dla wytrwałych,premiowane (i tu uwaga) odrębną nagrodą. Postaram się, aby komputerowcynie byli uprzywilejowani, to znaczy aby napisanie programu rozwiązującegobyło przynajmniej równie trudne (nie piszę niemożliwe...) jak rozwiązywanie"na piechotę". Zadanie dla wytrwałych będzie miało zawsze charakterwyczynowy, czyli premiowane będą rozwiązania najlepsze.

Rozwiązania można nadsyłać w ciągu miesiąca od ukazania się tego numerupod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa.Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 4/96 oraz podać liczbę rozwiązanychłamigłówek, stawiając dodatkowo znak plus (+), jeśli będzie wśród nichzadanie dla wytrwałych.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (bezzadania dla wytrwałych) rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepszerozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnejw wysokości 100 zł.


DLA WYTRWAŁYCH

Wychodzimy od następującego zapisu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100

Cyfry z lewej strony znaku równości można przesuwać (nie zmieniając ichkolejności), czyli łączyć w grupy, tworząc w ten sposób liczby kilkucyfrowe.Można też stawiać między nimi znaki czterech podstawowych działań arytmetycznych.Korzystając z tych sposobów, należy doprowadzić do poprawnej równości.

Tak sformułowane zadanie uchodzi za klasyczne, znane jest od ponad wiekui ma setki rozwiązań. W roku 1962 Martin Gardner opublikował na łamach"Scientific American" jego uszlachetnioną wersję, w której znaki działańograniczono do plusów i minusów. Rozwiązań jest wówczas dwanaście, a najlepszez nich, czyli zawierające najmniej znaków, wygląda tak: 123 - 45 - 67 +89 = 100.

Zadanie dla wytrwałych polega na znalezieniu rozwiązania z łączną liczbąplusów i minusów mniejszą od trzech. Można natomiast stosować bez ograniczeńznaki mnożenia i dzielenia, ale nic poza tym. Dozwolone są jeszcze tylkonawiasy określające kolejność działań.

Nagroda przypadnie temu, kto znajdzie rozwiązanie z najmniejszą łącznąliczbą plusów i minusów. Przy równym wyniku nagrodzone zostanie rozwiązaniez mniejszą liczbą nawiasów. Dopiero gdy to kryterium także nie doprowadzido wyłonienia najlepszego, o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.


PRIMA APRILIS

Na następnym piętrze, tuż nad redakcją "Puzelandu", mieści się redakcjamiesięcznika "Psikusland". Jej zespół składa się z siedmiu bardzopoważnych osób - trzech panów (Andrus, Szpas i Wic) i czterech pań (Krotochwila,Dowcipka, Psota i Zbytka). Pierwszy kwietnia jest w tej redakcji dniemszczególnym. Tego dnia wszyscy są niezwykle pryncypialni i z grobowymiminami robią sobie nawzajem różne kawały, aby pod koniec pracy oceniaćje na kolegium. Każdy wybiera sobie tylko jedną ofiarę i nikt nie pozostajenietknięty psikusem. Na rysunku przedstawiony jest plan redakcji; każdaosoba ma swój pokój oznaczony numerem.

Wykorzystując wszystkie podane niżej informacje należy ustalić numer pokojukażdej osoby, rodzaj zrobionego przez nią żartu oraz ofiarę tego dowcipu.

1. Andrus wyszedł ze swego pokoju i ruszył wzdłuż korytarza, mijając swojedrzwi po prawej stronie, po czym wszedł do pokoju Psoty, aby spłatać jejfigla.

2. Numer pokoju żadnego z panów nie jest większy od numeru pokoju Dowcipki,która wróciwszy z bufetu natychmiast usiadła na fotelu, pod nogą któregoumieszczone było małe urządzenie wydające po naciśnięciu bardzo szczególnydźwięk.

3. Wicowi wystarczyło przejść w poprzek korytarza, aby znaleźć się w pokojuswej ofiary i związać specjalną żyłką uchwyty wszystkich szuflad jej biurka.

4. Krotochwila wyszła ze swojego pokoju, przeszła korytarzem, mijając polewej dwoje drzwi i weszła w celu primaaprilisowym do pokoju wówczas, gdyurzędująca w nim osoba zajęta była montowaniem śmiesznego alarmu w pokojunumer 2.

5. Ten, kto korzystając z nieobecności Szpasa powyjmował mu wkłady z długopisówi grafity z ołówków automatycznych, wrócił do swojego pokoju numer 5 iz obrzydzeniem strącił z biurka coś okropnie nieprzyjemnego, wykonanegobardzo realistycznie z gumy.

6. Zmoczona osoba z pokoju numer 6, obdarowana jak rok temu słuchawką telefonicznąz tryskającą wodą, sama także powtórzyła żart sprzed roku, podrzucającswojej ofierze łyżeczkę roztapiającą się w gorącej herbacie.


CO TO ZA LICZBA

Jeśli wszystkie cyfry tworzące pewną trzycyfrową liczbę pomnożymy przezsiebie, a iloczyn pomnożymy przez cztery, to w rezultacie otrzymamy początkowąliczbę trzycyfrową. Jaka to liczba?


OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików).Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Zaczernionepola utworzą rysunek. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdejkolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnychpól jest w danej grupie. Na przykład, liczby 5, 9, 2 oznaczają trzy grupy- pierwszą, złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnychpól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymiim grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (białe).Zamieszczony przykład (kaczka) powinien rozwiać ewentualne niejasności.W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.


KOŃCÓWKA ALFABETU

Większość cyfr w trzech mnożeniach zastąpiono literami:

3 X WYZ = VWX

3 X ZWY = XVW

4 X WYZ = XVW

Takim samym cyfrom odpowiadają jednakowe litery, a różnym cyfrom - różnelitery. Proszę rozszyfrować mnożenie, czyli ustalić wartość każdej litery.


SZEŚĆ IKSÓW

Do kratek należy wpisać dziewięć różnych cyfr - wszystkie od 1 do 9 - tak,aby w trzech rzędach i trzech kolumnach powstały prawidłowe równości iaby wynik każdej z nich był taki sam.


DWIE LICZBY

W poniższym ciągu liczb, utworzonym zgodnie z pewną zasadą, brakuje dwóchliczb - zastąpiono je znakami zapytania. Wpisz te brakujące liczby, tzn.takie, aby zasada ciągu została zachowana.
4 16 37 58 ? ? 42 20 4 16 37...