Twoja wyszukiwarka

JAN MOSTOWSKI
POLSKA REPREZENTACJA NA EUROPEJSKI KONKURS PRAC MŁODYCH NAUKOWCÓW
Wiedza i Życie nr 8/1996
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1996

Regulamin polskich eliminacji IX Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Od 1989 roku Komisja Unii Europejskiej organizuje doroczny Konkurs Prac Młodych Naukowców obejmujący nauki ścisłe, przyrodnicze oraz technikę. Jego celem jest popularyzacja wiedzy oraz zachęcenie do pracy badawczej w tych dziedzinach. O randze konkursu świadczy zarówno jury, składające się ze znanych i wybitnych uczonych, jak też wysokie nagrody pieniężne.

W krajach Unii Europejskiej konkurs ten jest ceniony bardzo wysoko, znacznie wyżej niż dobrze znane w Polsce olimpiady przedmiotowe, krajowe czy międzynarodowe. Każdy z krajów Unii może zgłosić do konkursu najwyżej trzy prace. Są one prezentowane w formie wystawy i oceniane przez międzynarodowe jury.

Od 1995 roku w konkursie biorą udział Polacy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku praca Marcina Kowalczyka i Marcina Sawickiego pt. "Siła zbioru" uzyskała jedną z trzecich nagród ("Wiedza i Życie", listopad 1995).

Polskie prace zgłaszane na Konkurs Europejski wybierane są w wyniku ogólnokrajowych eliminacji. Nad ich przebiegiem czuwa Polski Komitet Konkursu złożony z przewodniczących kilku towarzystw naukowych. Przewodniczy mu prof. Janusz Haman. Komitet powołuje jury, w skład którego w 1996 roku weszli prof. Jan Mostowski (fizyka) - przewodniczący, prof. Zdzisław Adamczewski (technika), prof. Ewa Bartnik (biologia), prof. Wojciech Guzicki (matematyka), prof. Jan Madey (informatyka) i prof. Lucjan Piela (chemia).

Organizacją eliminacji zajmuje się Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Informacje o Konkursie Europejskim i ogólnopolskich eliminacjach podane zostały w prasie i innych środkach masowego przekazu. Powiadomione też zostały kuratoria oraz organizatorzy olimpiad przedmiotowych i różnych konkursów. Pełny regulamin Polskich Eliminacji do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej opublikowała "Wiedza i Życie" w czerwcu 1995 roku.

Udział w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej nobilituje. Przedstawiane tam prace są wizytówką systemu oświaty danego kraju. Organizatorzy krajowi bardzo więc dbają, aby zaprezentować najwybitniejszą młodzież. Tak postąpili też i polscy organizatorzy tegorocznych eliminacji. Regulamin dopuszczał tylko prace wyróżnione lub nagrodzone na jednym z wielu konkursów czy olimpiad, na przykład olimpiadzie biologicznej, olimpiadzie geograficznej, ogólnopolskim Konkursie Uczniowskich Prac Naukowych z Fizyki itd. Oceniano też prace polecane przez samodzielnego pracownika naukowego. Każda mogła mieć najwyżej trzech autorów, których wiek nie przekraczał 21 lat. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dobra znajomość języka angielskiego.

Na konkurs wpłynęło ogółem 16 prac: 8 dotyczyło biologii, 2 - astronomii, 2 - meteorologii, 1 - ekologii, 1 - matematyki, 2 - techniki. Ich poziom był bardzo wysoki. Na posiedzeniu Komisji Konkursowej 20 marca 1996 roku wybrano do następnego etapu 5 prac. Finały eliminacji ogólnopolskich odbyły się 4 kwietnia 1996 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Każda praca została przedstawiona na wystawie otwartej dla publiczności w formie plakatu lub wystawy. Autorzy prezentowali swoje prace członkom jury na ogół w języku angielskim.

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską konieczności udziału w finałach europejskich wszystkich autorów wytypowanych prac oraz bezwzględnie obowiązującym ograniczeniem liczby członków ekipy do trzech, ostatecznie do Konkursu Europejskiego zostały zgłoszone dwie prace:

* Tomasza Osmana, ucznia IV klasy I LO w Kielcach, oraz Macieja Kurowskiego, ucznia IV klasy IV LO w Toruniu, "Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezout". Autorzy sformułowali twierdzenie o podzielności wielomianów wielu zmiennych. Jest ono uogólnieniem twierdzenia Bezout na przypadek wielu zmiennych. Do uzyskania dowodu twierdzenia konieczne okazało się przeprowadzenie zaawansowanych rozważań topologicznych.

* Radosława Skibińskiego, absolwenta IV LO w Rzeszowie, "Próba odtworzenia wyglądu i trybu życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wymarłego gatunku ryby oligoceńskiej z terenu dzisiejszych Karpat na podstawie samodzielnie zebranych skamieniałości z Rudawki Rymanowskiej". W swojej pracy autor opisał znalezione przez siebie szkielety nie znanego dotychczas gatunku ryby oligoceńskiej.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN, oraz nagrodę dodatkową w formie rocznej prenumeraty "Wiedzy i Życia" oraz "Świata Nauki", ufundowaną przez firmę Prószyński i S-ka.

VIII Konkurs Europejski odbędzie się w dniach 25-28 września 1996 roku w Helsinkach w Finlandii. Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku nasi uczestnicy przywiozą nagrody. Kolejny planowany jest we wrześniu 1997 roku, we Włoszech w Mediolanie. Eliminacje ogólnopolskie odbędą się za rok, wiosną 1997 roku. Zachęcamy do przygotowania prac konkursowych i wzięcia udziału w tej prestiżowej imprezie.


REGULAMIN POLSKICH ELIMINACJI IX KONKURSU PRAC MŁODYCH NAUKOWCÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Polski Komitet Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej ogłasza konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Celem konkursu jest wybór prac, które zostaną przedstawione na szczeblu europejskim we wrześniu 1997 roku.

2. Na konkurs można zgłaszać indywidualne, oryginalne prace naukowe z astronomii, biologii, chemii, ekologii, fizyki, nauk o Ziemi, informatyki, matematyki, techniki lub dziedzin pokrewnych.

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich i studenci pierwszego roku studiów. Wiek autorów nie może być niższy niż 15 lat oraz wyższy niż 21 lat w dniu 1 kwietnia 1997 roku.

4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w jednym z konkursów ogólnopolskich; w przypadku konkursów wieloetapowych tylko prace nagrodzone lub wyróżnione w etapie najwyższym, a także prace polecone przez samodzielnego pracownika naukowego.

5. Warunkiem zakwalifikowania pracy do etapu europejskiego jest dobra znajomość języka angielskiego, francuskiego bądź niemieckiego przez autora. Uczestnicy konkursu muszą jednak zdawać sobie sprawę, że językiem roboczym europejskiego jury jest angielski.

6. Praca zgłoszona do konkursu powinna mieć formę maszynopisu o objętości do 20 stron zadrukowanych jednostronnie z podwójną interlinią. Może być napisana po polsku lub angielsku, ewentualnie francusku lub niemiecku.

7. Termin zgłaszania prac upływa 15 lutego 1997 roku. Prace należy przysyłać do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.

8. Do 15 kwietnia 1997 roku Komitet dokona wyboru co najwyżej trzech prac, które zostaną zgłoszone na konkurs na szczeblu europejskim. Autorzy wybranych prac będą zobowiązani do opracowania do dnia 15 maja 1997 roku wersji swojej pracy według wymagań Konkursu Unii Europejskiej: pełny tekst w języku angielskim, ewentualnie francuskim bądź niemieckim do 10 stron maszynopisu, fotografie, rysunki i wykresy na oddzielnych kartkach oraz streszczenie w języku angielskim na jedną stronę maszynopisu.
Do początku artykułu...