Twoja wyszukiwarka

SZYMON MICHNA
FIRMA FIRMIE NIERÓWNA
Wiedza i Życie nr 10/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1999

Do napisania tego listu skłonił mnie tekst Agnieszki Karolczuk zamieszczony w dodatku humanistycznym "Wiedzy i Życia" nr 5/1999, pod tytułem, który byłby stosowny również i w przypadku mojego listu. Otóż tytułowe kłopoty z nazywaniem chciałbym odnieść do utrwalonego w mowie potocznej, a używanego również przez autorkę artykułu, niewłaściwego używania słowa firma.

W myśl Kodeksu Handlowego firma jest nazwą, pod którą spółka prawa handlowego prowadzi swoje przedsiębiorstwo. Nie dla wszystkich jest oczywiste, że nie każda spółka jest spółką prawa handlowego, a co za tym idzie - nie każdej spółce przysługuje prawo do firmy. Tak więc utożsamianie firmy z podmiotem gospodarczym może czasami prowadzić do nieporozumień, szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy świadomi istnienia podstawowego znaczenia tego terminu.

SZYMON MICHNA
Rumia

Zarówno obserwacja zwyczaju językowego, jak i lektura słowników języka polskiego potwierdzają, że firma w swym pierwszym i najczęściej używanym znaczeniu to odpowiednik przedsiębiorstwa. Dopiero drugie notowane w słownikach znaczenie dotyczy nazwy spółki. Zatem zauważone przez Pana częste używanie wyrazu firma w sensie przedsiębiorstwa jest oczywiste. I nie ma powodu, by to zjawisko oceniać negatywnie. Jeśli wyraz funkcjonuje w dwóch znaczeniach, to użycie słowa w jednym z nich nie wypacza przecież drugiego.

Sformułowania kodeksów prawnych nie dotyczą języka w ogóle, ale jego odmiany specjalistycznej. Z pewnością i Pan, i inni Czytelnicy znają przykłady na to, że znaczenie specjalistyczne słowa nie pokrywa się z potocznym. Przywołajmy romantyzm i romantyczny. Wyrazy te potocznie odnoszą się do tego, co nastrojowe, marzycielskie i sentymentalne. Natomiast ich znaczenie kulturowe związane jest z cechami prądu w sztuce z pierwszej połowy XIX wieku.

Potoczność, nawet jeśli stoi w opozycji do znaczeń specjalistycznych, nie jest zła, naganna ani godna pogardy. Po prostu jest i wszyscy się nią posługujemy.