Twoja wyszukiwarka

NATALIA SZCZUCKA-KUBISZ
O CZYM MARZY MŁODZIEŻ?
Wiedza i Życie nr 11/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1999

Co młodzi ludzie chcieliby w życiu osiągnąć, kim chcieliby być - takie pytanie zadali badacze CBOS-u uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Ponad połowa ankietowanych (57%) uznała udane życie rodzinne za jeden ze swoich najważniejszych celów. Zdecydowana większość badanych (89%) przewiduje, że za 10-15 lat będzie żyć w związku małżeńskim i mieć potomstwo. Jedno dziecko chciałoby mieć 7% przyszłych małżonków, dwoje dzieci - prawie dwie trzecie (63%), troje potomstwa pragnie wychowywać 16% osób z tej grupy, a jedynie 4% chciałoby czworga i więcej dzieci.

Źródło: CBOS

Na drugim miejscu znalazła się ciekawa praca, zgodna z zainteresowaniami (42%). Zdobycie ciekawej pracy ważniejsze jest dla dziewcząt niż chłopców, najmniej zależy na niej uczniom zasadniczych szkół zawodowych. Coraz ważniejsze staje się jednak dla młodzieży osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej i zrobienie kariery (33%, w 1994 roku - 19%). Prawie dwie trzecie (63%) ankietowanych o wysokich ambicjach zawodowych sądzi, że za 10-15 lat będzie się legitymować wyższym wykształceniem; jest to dwukrotnie więcej niż w 1990 roku.

Największym zainteresowaniem cieszą się - poza zawodami typowo robotniczymi, które wybierali niemal wyłącznie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych - profesje współczesne i modne: makler, bankowiec, ekonomista, specjalista od marketingu. Równie popularne są takie zawody, jak technik, informatyk, inżynier, prawnik, nauczyciel. Niewielu badanych zamierza zająć się rolnictwem. Znikoma liczba ankietowanych przewiduje, że w przyszłości poświęci się polityce.

W stosunku do 1996 roku zmalało (z 41% do 35%) znaczenie, jakie ankietowani przypisują miłości, przyjaźni. Nadal jednak wartości te sytuują się na trzecim miejscu w hierarchii celów i dążeń. Ważniejsze są dla dziewcząt niż chłopców oraz dla osób regularnie uczestniczących w praktykach religijnych. Prawie jedna piąta (19%) młodzieży, głównie chłopcy, preferuje życie barwne i pełne rozrywek.

Z roku na rok rosną aspiracje materialne młodych. W ciągu ośmiu lat zwiększyła się (z 34% do 58%) liczba osób, które przewidują, że za 10-15 lat będą miały własne auto. Ponad połowa uczniów (53%) sądzi, że za 10-15 lat będzie mieszkać we własnym domu. Znamienny jest fakt, że niemal trzykrotnie więcej osób chciałoby mieć dom niż mieszkanie.

Nadzieja urzeczywistnienia zamierzeń idzie w parze ze świadomością dużych wysiłków, jakie należy jeszcze podjąć, oraz zagrożeń czyhających na drodze do ich realizacji. Jednym z nich jest bezrobocie, którego jednak obawia się mniejszy niż przed dwoma laty odsetek ankietowanych (obecnie 50%, w 1992 roku 72%). Wydaje się, że młodzież końca tego dziesięciolecia, będącego również okresem wielkich przemian w kraju, dobrze zaadaptowała się do nowej rzeczywistości, akceptując w dużej mierze zasady i środki realizacji własnych zamierzeń.

CBOS, Plany, dążenia i aspiracje zawodowe
młodzieży, VI 1999