Twoja wyszukiwarka

NATALIA SZCZUCKA-KUBISZ
SYGNAŁY - NIE JESTEŚMY BEZPIECZNI
Wiedza i Życie nr 9/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2000

Polacy czują się zagrożeni. Czy dla skutecznego zwalczania przestępczości należy zaostrzyć kary?

Od początku lat dziewięćdziesiątych zdecydowana większość badanych (70%) postrzega Polskę jako kraj, w którym nie żyje się bezpiecznie. A jeszcze w roku 1987 trzy czwarte ankietowanych nie odczuwało zagrożenia. Przyczyną tej zmiany są zapewne dwa procesy: znaczny wzrost przestępczości oraz częstsze informowanie społeczeństwa o tym zjawisku. Trzeba przypomnieć, że w PRL, kiedy funkcjonowała cenzura, doniesienia o przestępstwach należały do informacji ściśle reglamentowanych.

Jeśli jednak zapytamy o ocenę bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu badanych, w ich miejscu zamieszkania - obraz kształtuje się zgoła inaczej. Blisko trzy czwarte badanych określa swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne i spokojne. 29% mieszkańców największych miast bardzo obawia się, że może stać się ofiarą przestępstwa. Obawy takie żywi tylko co szósty mieszkaniec wsi. Różnice te związane są z rzeczywistym nasileniem przestępczości. W roku ubiegłym jedynie 17% ogółu przestępstw popełniono na wsi.

Obowiązujący dopiero drugi rok nowy kodeks karny już od momentu wejścia w życie stał się przedmiotem krytyki. Zarzuty dotyczą przede wszystkim zbytniej liberalizacji niektórych przepisów. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu, zmierzającym do zaostrzenia polityki karnej. Przeciwnicy zaostrzenia przepisów prawa twierdzą, że skutecznym sposobem walki z przestępczością jest konsekwentne stosowanie istniejących przepisów.

Za przywróceniem w Polsce kary śmierci opowiada się 77% badanych. Wyraźnie mniej zwolenników kary śmierci jest wśród osób, które bardzo aktywnie uczestniczą w praktykach religijnych. Także wśród badanych z wyższym wykształceniem oraz członków kadry kierowniczej i inteligencji znajdujemy nieco mniej zwolenników kary śmierci niż w innych grupach społeczno-zawodowych.

CBOS, Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?, IV/2000