Twoja wyszukiwarka

DOROTA MIKOS
SYGNAŁY - PTAKI POD PRESJĄ
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Niewesołe prognozy angielskich ornitologów.

Zmiany klimatu Ziemi związane ze wzrostem efektu cieplarnianego mogą się okazać tragiczne w skutkach dla wielu gatunków ptaków, choć innym mogą przynieść pewne korzyści. Raport na ten temat wydało Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (The Royal Society for the Protection of Birds - RSPB) w Wielkiej Brytanii.

Na liście potencjalnych zagrożeń znalazły się m.in. zmiana okresu i intensywności opadów atmosferycznych oraz nierównomierne ocieplanie się różnych części globu ziemskiego. Obserwowany wzrost częstotliwości i nasilenia opadów deszczu w miesiącach wiosennych, będących czasem lęgów, jest niebezpieczny dla piskląt pozostających w gniazdach. Natomiast letnie susze, przyczyniające się do spadku wielkości i jakości plonów, mogą się stać główną przyczyną niedożywienia. Wysuszona gleba, ściółka i roślinność są także bardziej podatne na wystąpienia pożarów niszczących ekosystemy, których ptaki stanowią integralną cząstkę. Ocieplanie się atmosfery może być korzystne ze względu na złagodzenie zimowych mrozów w wyższych szerokościach geograficznych, co stwarza lepsze perspektywy przetrwania dla gatunków, które nie migrują do regionów podzwrotnikowych i międzyzwrotnikowych. Poza tym oczekuje się, że wcześniejsze nadejście wiosny przyczyni się do wydłużenia okresu lęgowego, a dzięki temu do wzrostu liczebności ptasiej populacji. Jednak ocieplenie niesie też zagrożenie w postaci nierównomiernego rozkładu zmian temperatury na kuli ziemskiej. Może to spowodować przesunięcia w czasie wegetacji roślin, a w konsekwencji brak dostępu do pożywienia na trasie lotu gatunków migrujących.

Z wyżej wymienionych przyczyn należy spodziewać się znacznych wahań w liczbie i składzie gatunkowym zbiorowisk ptaków w poszczególnych regionach świata.